Koncepcja programowa

Misja Szkoły
Misja Liceum Ogólnokształcącego nr 99 STO wynika z jego społecznego charakteru oraz idei zapisanych w Deklaracji Programowej oraz Statucie Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
Misją Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 99 STO w Warszawie jest przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w społeczeństwie obywatelskim, poprzez umożliwienie im zdobycia wszechstronnego wykształcenia oraz rozwijanie chęci i umiejętności współpracy z innymi ludźmi na rzecz szeroko pojętego dobra społecznego.
Wizja szkoły

Szkoła – czyli…?
Szkoła jest naturalnym środowiskiem młodego człowieka, w którym kształtuje się i dojrzewa jego osobowość. Jako miniatura społeczeństwa jest samym życiem, na które składa się, między innymi, konieczność przestrzegania prawa, sukcesy i porażki, radości i smutki, przyjaźnie i konflikty. Postawa wobec świata i nawyki wyniesione z życia szkolnego kształtują dalsze losy młodego człowieka.
Uczniowie, nauczyciele i rodzice są pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego Szkoły, posiadającymi prawa i obowiązki, podobnie jak dzieje się to w „dorosłym” społeczeństwie. Każdy uczeń ma możliwość współdecydowania o swoim szkolnym losie:
planowania swojej pracy, korzystania z marginesu swobody w określaniu zakresu i rytmu nauki oraz kontaktu z nauczycielem. Dzięki temu czuje się ważny, potrzebny i szanowany, co sprzyja rozwijaniu jego samodzielności i twórczego podejścia do życia. Szkoła nie uczy życia – ona jest samym życiem.

Szkoła – czego?
Nauczyciele i rodzice wspólnie starają się kształtować w sposób szczególny te cechy dzieci, które w przyszłości ułatwią im odgrywanie aktywnej i pożytecznej roli w społeczeństwie obywatelskim. Z tego powodu najwyższą wagę przywiązuje się do rozwijania:
· wszechstronnego wykształcenia i aktywności intelektualnej uczniów,
· szeroko rozumianej kultury,
· aktywności społecznej,
· patriotyzmu.
Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 99 STO umożliwia zdobycie wszechstronnego wykształcenia; jest szkołą kultury, aktywności społecznej i patriotyzmu.

Szkoła – jaka?
Partnerskie relacje nauczycieli z uczniami w połączeniu ze starannym doborem treści i metod nauczania dobrze przygotowują do życia w nowoczesnym społeczeństwie. Dobra organizacja, sprawny przepływ informacji oraz stabilne, czytelne prawa czynią ze Szkoły miejsce przyjazne dla ludzi. Szkoła jest estetyczna, higieniczna oraz nowoczesna i sprawna w sensie technicznym. Kształtuje wysoki poziom aspiracji w tym zakresie. Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 99 STO jest szkołą partnerską, nowoczesną i zdrową. Pozytywny odbiór Szkoły, jej prestiż w środowisku, są bardzo ważne dla dobrego samopoczucia uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Sprawna organizacja, działalność programowa oraz efekty pracy Szkoły budują jej prestiż w środowisku działania.

Cele strategiczne
Do celów strategicznych działania SLO nr 99 należy:
1. Wprowadzanie w życie rozwiązań organizacyjnych i programowych służących realizacji celów wychowawczych określonych w wizji szkoły.
2. Tworzenie materialnych i pedagogicznych podstaw dla nowoczesnej edukacji w zakresie wszystkich przedmiotów nauczania.
3. Kształtowanie partnerskich relacji wewnątrz społeczności szkolnej.
4. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku działania.